Học Tập - Trao Đổi
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 kiểu mảng

Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Đình Việt
Admin
Admin
Nguyễn Đình Việt

Tổng số bài gửi : 42
Điểm : 200000130
Ngày Tham Gia : 16/01/2011
Tuổi : 27
Đến từ : Kiên Giang

Bài gửiTiêu đề: kiểu mảng   Sun Feb 06, 2011 6:14 pm

Bài 1: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. Tính tổng của các số trên hàng chẵn. In kq ra màn hình.

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuat(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
    write(a[i]:2);
writeln;
end;

function t_hangchan(a: mang;n: integer):longint;
var i: integer;
    s: longint;
begin
s:= 0;
for i:=0 to n do
    if i mod 2<>0 then
        s:= s+a[i];
t_hangchan:= s;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Mang vua nhap: '); xuat(a,n);
writeln('Tong cac so o hang chan: ',t_hangchan(a,n));
readln;
end. 

Bài 2: Viết CT nhập vào mảng một chiều. Tính tổng của các số dương trong mảng. In kq ra màn hình.

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuat(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
    write(a[i]:3);
writeln;
end;

function tongduong(a: mang; n: integer):integer;
var i: integer;
    s: integer;
begin
s:= 0;
for i:=0 to n do
    if a[i]>0 then
        s:= s+a[i];
tongduong:= s;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Mang vua nhap: '); xuat(a,n);
write('Tong cac so duong: ',tongduong(a,n));
readln;
end.

Bài 3: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. Tính tổng của các số âm trong mảng. In kq ra màn hình

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuat(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
    write(a[i]:3);
writeln;
end;

function tongam(a: mang; n: integer):integer;
var i: integer;
    s: integer;
begin
s:= 0;
for i:=0 to n do
    if a[i]<0 then
        s:= s+a[i];
tongam:= s;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Mang vua nhap: '); xuat(a,n);
write('Tong cac so am: ',tongam(a,n));
readln;
end. 

Bài 4: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. Hãy đếm xem có bao nhiêu phần tử nằm trong khoảng từ 5 đến 20. In kết quả ra màn hình.

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuat(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
    write(a[i]:2);
writeln;
end;

function dem5_20(a: mang; n: integer):integer;
var i,dem: integer;

begin
dem:= 0;
for i:=0 to n do
    if (a[i]>=5) and (a[i]<=20) then
        dem:= dem+1;
dem5_20:= dem;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Mang vua nhap: '); xuat(a,n);
write('So phan tu nam trong khoang tu 5 den 20: ',dem5_20(a,n));
readln;
end.
Câu 5


Bài 5: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. Hãy xuất ra màn hình gồm các số lẻ và đếm xem tổng cộng có bao nhiêu số lẻ.

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuatle(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
  if a[i] mod 2 <> 0 then
    write(a[i]:4);
writeln;
end;

function demle(a: mang; n: integer):integer;
var i,d: integer;
begin
d:= 0;
for i:= 0 to n do
    if a[i] mod 2 <> 0 then
        d:= d+1;
demle:= d;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Cac so le: '); xuatle(a,n);
write('So phan tu le trong mang: ',demle(a,n));
readln;
end. 


Bài 6: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều.Hãy xuất ra màn hình gồm các số lẻ và đếm xem tổng cộng có bao nhiêu số chẵn.

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuatle(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
  if a[i] mod 2 <> 0 then
    write(a[i]:4);
writeln;
end;

function demchan(a: mang; n: integer):integer;
var i,d: integer;
begin
d:= 0;
for i:= 0 to n do
    if a[i] mod 2 = 0 then
        d:= d+1;
demchan:= d;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Cac so le: '); xuatle(a,n);
write('So phan tu chan trong mang: ',demchan(a,n));
readln;
end. 


Bài 7: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. Hãy xuất ra màn hình gồm các số nguyên tố trong mảng.


Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuatnt(var a:mang; var n: integer);
var i,d: integer;
begin
for i:=0 to n do
  begin
    d:= 2;
    while a[i] mod d <> 0 do d:= d+1;
    if a[i]=d then write(a[i]:4);
  end;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
xuatnt(a,n);
readln;
end. 

Bài 8: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. Hãy xuất ra màn hình gồm các số không phải là số nguyên tố trong mảng

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuatknt(var a:mang; var n: integer);
var i,d: integer;
begin
for i:=0 to n do
  begin
    d:= 2;
    while a[i] mod d <> 0 do d:= d+1;
    if a[i]<>d then write(a[i]:4);
  end;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
xuatknt(a,n);
readln;
end. 

Bài 9: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. Tính tổng của các số trên hàng lẻ. In kết quả ra màn hình.

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuat(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
    write(a[i]:2);
writeln;
end;

function t_hangle(a: mang;n: integer):longint;
var i: integer;
    s: longint;
begin
s:= 0;
for i:=0 to n do
    if i mod 2=0 then
        s:= s+a[i];
t_hangle:= s;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Mang vua nhap: '); xuat(a,n);
writeln('Tong cac so o hang le: ',t_hangle(a,n));
readln;
end. 

Bài 10: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. In mảng lên màn hình. Nhập thêm 1 số khác gọi là x, tìm xem x có trong mảng vừa nhập hay không? Nếu có thì in lên vị trí của x trong mảng, ngược lại thì in thông báo: “ Không tìm thấy”.

Code:
uses crt;
type mang=array[0..100] of integer;
var n,x,i: integer;
    a: mang;

procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
for i:=0 to n do
    begin
        write('Nhap phan tu a[',i,']: '); readln(a[i]);
    end;
end;

procedure xuat(var a:mang;var n:integer);
var i: integer;
begin
for i:=0 to n do
    write(a[i]:4);
writeln;
end;

begin
clrscr;
nhap(a,n);
write('Mang vua nhap: '); xuat(a,n);
write('Nhap x can tim : '); readln(x);
for i:=0 to n+1 do
    if a[i]=x then break;
if i=n+1 then
    write('Khong tim thay')
else
    write('x nam o vi tri a[',i,']');

readln;
end. 


________________Chữ Ký______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
kiểu mảng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn THUD K3 :: Học Tập Chuyên Ngành :: Pascal-
Chuyển đến